17 września 2019

Innowacyjni inwestują w kadry

Polscy pracodawcy poszukują najczęściej specjalistów, operatorów maszyn i urządzeń, wykwalifikowanych robotników oraz sprzedawców. Najlepiej samodzielnych, dobrze zorganizowanych i chętnych do nauki. Firmy, które wdrażają innowacje oraz zwiększają zatrudnienie to jednocześnie podmioty najbardziej aktywne w dziedzinie podnoszenia kompetencji kadr. To niektóre z wniosków płynących z badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytetu Jagiellońskiego – „Bilans Kapitału Ludzkiego”.

Sytuacja na rynku pracy jest najlepsza od lat. Między rokiem 2010 a 2018 wskaźnik zatrudnienia dla ludności w wieku produkcyjnym wzrósł z 65% w 2010 r. do 74% w 2018 r. –przy równoczesnym spadku stopy bezrobocia z 9,8% do 4%. 

W związku z tymi danymi często mówi się, że mamy do czynienia z „rynkiem pracownika” oraz coraz większych trudnościach w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy. Potrzeby rekrutacyjne w trzecim kwartale 2018 r. wykazywało 35% średnich i dużych firm, dla porównania w 2014 r. odsetek ten wynosił 27%.

Wśród najbardziej poszukiwanych pracowników niezmiennie znajdują się wykwalifikowani robotnicy, operatorzy maszyn i urządzeń oraz sprzedawcy i pracownicy usług.

Kompetentny, czyli jaki?

Jak wskazują najnowsze wyniki Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL) w opinii pracodawców ze średnich i dużych firm najbardziej pożądane kompetencje to m.in. gotowość do brania na siebie odpowiedzialności, zarządzanie czasem i terminowość, samodzielna organizacja pracy oraz radzenie sobie w sytuacjach stresujących.

Nie mniej ważne dla pracodawców są zdolności interpersonalne, tj. komunikatywność i jasne przekazywanie myśli, łatwe nawiązywanie kontaktów z ludźmi, praca w grupie, biegłe posługiwanie się językiem polskim. Pracodawcy zwrócili uwagę na kompetencje kognitywne, czyli uczenie się nowych rzeczy, pomysłowość, kreatywność, analiza informacji i umiejętność wyciągania wniosków. Wspomniane cechy i umiejętności są cenione bez względu na zawód.

Najlepsi podnoszą kompetencje swoich kadr

Rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników przy niskim poziomie bezrobocia może być bodźcem do większego zaangażowania przedsiębiorstw w rozwój kompetencji swoich kadr.

Badania BKL potwierdzają występowanie w Polsce silnej zależności pomiędzy inwestycjami w kompetencje zasobów ludzkich a potencjałem innowacyjnym i wzrostem firmy. Przedsiębiorstwa, które intensywnie się rozwijają (czyli takie, które wdrażały innowacje, planują kolejne wdrożenia oraz zwiększają zatrudnienie), to także podmioty najbardziej aktywne w dziedzinie podnoszenia kompetencji swoich pracowników (97% średnich i dużych firm).

Pracownicy chcą się rozwijać

Wyniki badań przeprowadzonych w 2017 i 2018 r. potwierdzają jednocześnie, że aktywność zawodowa, a przede wszystkim zatrudnienie, są głównymi czynnikami stymulującymi pracowników do rozwijania swoich kompetencji.

Swoje kompetencje zawodowe i niezwiązane bezpośrednio z wykonywaną pracą w jakikolwiek sposób (formalnie, pozaformalnie lub nieformalnie) w 2018 r. rozwijało 91% zatrudnionych, co można uznać za bardzo pozytywny rezultat.

Osoby pracujące uczą się przede wszystkim w sposób nieformalny (72% według BKL 2017) oraz korzystają z różnych form rozwoju kompetencji w miejscu pracy (42%). Uczenie się w sposób formalny jest wśród pracujących bardzo rzadkie, co z jednej strony może wskazywać na niskie zapotrzebowanie na kwalifikacje zdobywane w ramach systemu edukacji formalnej, z drugiej zaś może być traktowane jako wskaźnik słabego dopasowania tego systemu do potrzeb osób pracujących.

Pełny raport.

 

----
Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) jest jednym z największych europejskich projektów badawczych w obszarze kompetencji, zatrudnienia i rynku pracy. Wiodącym tematem tegorocznej konferencji będą zmiany na rynku pracy z perspektywy kompetencji i dostępu do nich, a także wpływ tych zmian na głównych uczestników rynku – pracodawców i pracowników.
Opublikowano: 17.09.2019 09:12
Poprawiono: 18.09.2019 09:31
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: