12 grudnia 2019

Granty dla kreatywnych w 2020 roku

Udostępnij

Firmy z branży kreatywnej i audiowizualnej – z naciskiem na produkcję i dystrybucję filmową oraz produkcję gier wideo – wciąż mogą się starać o granty z programu Kreatywna Europa. Jest co najmniej siedem różnych działań, z których można skorzystać w 2020 roku. Dowiedzcie się, na co konkretnie można otrzymać dofinansowanie oraz kiedy mija termin składania wniosków. Dodatkowo PARP w ramach programu "Granty na Eurogranty"  może sfinansować koszty przygotowania takiego projektu.

 

Kreatywna Europa to program Komisji Europejskiej (KE) z budżetem 1,46 mld EUR na lata 2014-2020. Jego celem jest promocja różnorodności kulturowej, budowanie kompetencji pracowników oraz zwiększenie grona odbiorców dzieł poprzez promocję kultury i utworów audiowizualnych. Program składa się z trzech komponentów:

 • MEDIA,
 • Kultura (nabór w perspektywie finansowanej UE na lata 2014-2020 został już zakończony),
 • Część międzysektorowa (obejmuje instrumenty finansowe z gwarancją KE: kredyty itp.)

Komponentem, którym najbardziej powinny się zainteresować branżowe firmy szukające grantów na realizację swoich projektów, jest komponent MEDIA – w 2020 roku zostaną zamknięte ostatnie nabory w siedmiu działaniach. Dotyczą one głównie produkcji filmów, ich dystrybucji oraz promocji, kształcenia profesjonalistów, a także developmentu gier wideo:

 • Development pojedynczy
 • Development pakietu projektów
 • TV Programming
 • Development gier wideo
 • Promocja on-line
 • Dostęp do rynków
 • Edukacja filmowa

Development pojedynczy

Dofinansowanie jest skierowane do niezależnych firm producenckich, które funkcjonują na rynku co najmniej od 12 miesięcy. Środki w tym działaniu mogą przeznaczyć na rozwój pojedynczego projektu filmowego lub VR – fabuła, animacja, kreatywny film dokumentalny – przeznaczonego do dystrybucji kinowej, emisji telewizyjnej lub do wykorzystania komercyjnego na platformach cyfrowych. O wsparcie mogą się starać firmy, które:

 • posiadają większość praw do projektu,
 • mają na swoim koncie co najmniej jeden utwór referencyjny (fabuła, animacja lub kreatywny film dokumentalny) dystrybuowany minimum w jednym państwie obcym,
 • utwór ten został wprowadzony na ekrany kin lub wyemitowany w telewizji pomiędzy 1 stycznia 2017 r. a datą złożenia wniosku.

Możliwość dofinansowania realizacji projektów występuje w trzech pakietach:

 • development pojedynczego filmu fabularnego, animowanego lub kreatywnego filmu dokumentalnego przeznaczonego przede wszystkim do dystrybucji kinowej – minimalny czas trwania każdego z nich wynosi 60 minut.
 • development pojedynczego filmu fabularnego, animowanego lub kreatywnego filmu dokumentalnego przeznaczonego przede wszystkim do emisji telewizyjnej – minimalny czas trwania każdego z nich wynosi odpowiednio 90, 24 oraz 50 minut.
 • Development pojedynczego projektu audiowizualnego – fabuła, animacja, dokument – lub VR przeznaczonego przede wszystkim do emisji na platformach cyfrowych. Długość trwania dla każdego z nich wynosi odpowiednio 90, 24 oraz 50 minut. W przypadku projektu VR powyższe metraże nie mają zastosowania.

Poziom dofinansowania pojedynczego projektu filmowego następuje w formie bezzwrotnego grantu ryczałtowego, a jego wysokość kształtuje się następująco w zależności od rodzaju projektu:

 • 60 000 euro w przypadku animacji
 • 25 000 euro w przypadku dokumentu kreatywnego
 • 50 000 euro w przypadku fabuły (jeśli szacowany budżet produkcji jest równy/wyższy niż 1,5 miliona euro)
 • 30 000 euro w przypadku fabuły (jeśli szacowany budżet produkcji jest niższy niż 1,5 miliona euro).

Firmy zainteresowane developmentem pojedynczego projektu mogą składać wnioski o dofinansowanie do 12 maja 2020 r.

Uwaga! Wnioski w programie można składać wyłącznie drogą online i dotyczy to wszystkich działań w programie. O tym, w jaki sposób złożyć wniosek, przeczytasz na stronie internetowej Kreatywna Europa: Creative Europe Desk Polska. Schemat złożenia wniosku jest identyczny dla wszystkich działań w komponencie MEDiA. Osoby fizyczne nie mogą aplikować o dofinansowanie w żadnym z nich.

Development pakietu projektów

Działanie jest skierowane do firm producenckich zainteresowanych wyprodukowaniem od 3 do 5 projektów filmowych przeznaczonych do dystrybucji kinowej, emisji telewizyjnej oraz eksploatacji na platformach cyfrowych.

Creative Europe Desk Polska zwraca uwagę, że od 2017 r. do pakietu można dołączyć produkcję utworu krótkometrażowego o maksymalnej długości 20 minut (fabuła, animacja, dokument kreatywny), którego autorem jest wschodzący talent – scenarzysta, reżyser, producent – mający już pewne doświadczenie w branży. Działanie nie obejmuje jednak produkcji zapowiedzi i filmów reklamowych, trailerów, teaserów, pilotów oraz nagrań demo.

O granty mogą się starać niezależne europejskie firmy producenckie spełniające następujące kryteria:

 • posiadają co najmniej 50 proc. praw do projektów
 • działają na rynku od co najmniej 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku
 • wyprodukowały w tym czasie co najmniej jeden utwór referencyjny
 • utwór ten był dystrybuowany w minimum trzech krajach (poza krajem producenta) lub emitowany przez trzech nadawców telewizyjnych w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku.

Realizacja 3 do 5 projektów filmowych występuje w dwóch pakietach:

 • filmy fabularne, animowane oraz kreatywne filmy dokumentalne przeznaczone przede wszystkim do dystrybucji kinowej – minimalny czas trwania każdego z nich wynosi 60 minut
 • filmy fabularne, animowane oraz kreatywne filmy dokumentalne przeznaczone przede wszystkim do dystrybucji na platformach cyfrowych – minimalny czas trwania każdego z nich wynosi odpowiednio 90, 24 oraz 50 minut.

Każdy projekt w pakiecie może otrzymać między 10 tys. a 60 tys. EUR, pod warunkiem, że kwota ta nie przekracza 50% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu. Za realizację pakietu 3 do 5 filmów można otrzymać w sumie od 70 do 200 tys. EUR. Więcej szczegółów dotyczących finansowania poszczególnych pakietów można znaleźć na stronie internetowej działania.

Termin składania wniosków mija 4 lutego 2020 r.

TV Programming

Działanie jest przeznaczone dla niezależnych firm producenckich (nadawca telewizyjny nie posiada w niej większościowej kontroli), które chcą wyprodukować film fabularny, dokumentalny lub animowany przeznaczony do emisji w telewizji. Poziom dofinansowania kształtuje się następująco:

 • dla filmów fabularnych i animowanych – 12,5 proc. kwalifikowalnych kosztów, jednak nie więcej niż 500 tys. EUR
 • dla filmów dokumentalnych – 20 proc. kwalifikowalnych kosztów, jednak nie więcej niż 300 tys. EUR
 • dla seriali fabularnych – do 10 proc. kwalifikowalnych kosztów, przy minimalnym budżecie wynoszącym 10 mln EUR, obejmującym produkcję co najmniej 6 odcinków po 45 minut każdy.

Wnioski można składać do 14 maja 2020 r. Czas trwania działania wynosi od 24 do 36 miesięcy (w przypadku seriali) od daty złożenia wniosku.

Development gier wideo

O granty w tym działaniu mogą się starać niezależni producenci cyfrowych gier wideo, którzy wyprodukowali co najmniej jedną grę lub przeprowadzili jej development (podwykonawstwo nie jest brane pod uwagę), a gra była dystrybuowana w okresie od 1 stycznia 2017 r. do momentu złożenia wniosku. Finansowanie obejmuje proces developmentu gry od pomysłu do pierwszego grywalnego prototypu lub wersji testowej.

Opracowywana gra musi spełniać m.in. następujące kryteria: być silnie interaktywna, kłaść mocny nacisk na narrację, promować różnorodność kulturową, tożsamość europejską i dziedzictwo oraz mieć duży potencjał komercyjny.

Wysokość grantu nie może przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowalnych działania i waha się od 10 tys. do 150 tys. EUR.

Termin składania wniosków mija 12 lutego 2020 roku. O dofinansowanie w tym działaniu nie mogą się ubiegać ani osoby fizyczne, ani grupy firm. Maksymalny czas trwania działania wynosi do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Promocja on-line

Celem działania jest wsparcie transnarodowego marketingu, tworzenia marki i dystrybucji utworów audiowizualnych na platformach niekinowych oraz promowanie innowacyjnych modeli dystrybucji i promocji, prowadzących do budowania nowych rozwiązań biznesowych.

Schemat obejmuje trzy działania. Możliwe jest aplikowanie o wsparcie w ramach każdego z nich, wymaga to jednak przygotowania oddzielnych wniosków o dofinansowanie.

 • Działanie 1 dotyczy promocji, marketingu, budowania marki i rozwój oferty platform Video On Demand (VOD). Celem działania jest zwiększenie widoczności, dostępności i budowanie widowni dla kina europejskiego na całym świecie. Maksymalne dofinansowanie w działaniu wynosi 40 proc. budżetu projektu.
 • Działanie 2 dotyczy współpracy transgranicznej pomiędzy istniejącymi europejskimi platformami VOD. Maksymalne dofinansowanie w działaniu wynosi 60 proc. budżetu projektu.
 • Działanie 3 to innowacyjne strategie dystrybucji i promocji europejskich utworów audiowizualnych, w tym partycypacyjne działania związane z rozwojem i angażowaniem publiczności, zarówno online jak i offline. Maksymalne dofinansowanie w działaniu wynosi 60 proc. budżetu projektu.

Ze wsparcia mogą skorzystać europejscy profesjonaliści z branży audiowizualnej: producenci, dystrybutorzy, agenci sprzedaży, właściciele kin, platformy VOD i inne organizacje.

Termin składania wniosków mija 7 kwietnia 2020 r.

Dostęp do rynków

Granty w tym działaniu obejmują dofinansowanie na rzecz organizacji wydarzeń oraz działań promujących europejskie utwory audiowizualne, a także ułatwienia profesjonalistom dostępu do rynków w Europie i poza nią.

Niniejsze wezwanie do składania wniosków jest otwarte dla podmiotów, w tym firm prywatnych, organizujących wydarzenia branżowe, mające na celu promocję europejskich utworów audiowizualnych oraz tworzące i rozwijające narzędzia internetowe ułatwiające dostęp do rynków europejskich profesjonalistom.

Schemat obejmuje dwa działania:

 • Dostęp do rynków dla europejskich specjalistów (business-to-business) poprzez organizację targów koprodukcyjnych, forów pitchingowych oraz targów filmowych poświęconych ukończonym dziełom
 • ułatwienie dystrybucji i rozpowszechniania europejskich utworów audiowizualnych oraz nawiązywanie kontaktów między europejskimi specjalistami poprzez wspólne działania promocyjne (business to business) organizowane przez paneuropejskie sieci lub organizacje reprezentujące przynajmniej 15 krajów uczestniczących w komponencie MEDIA. Działanie drugie obejmuje również tworzenie inicjatyw wspierających nawiązywanie kontaktów i wymianę dobrych praktyk pomiędzy profesjonalistami oraz tworzenie platform promocyjnych, wykorzystujących innowacyjne sposoby dystrybucji europejskich utworów audiowizualnych. Działania te muszą być organizowane i koordynowane przez grupę złożoną z przynajmniej 3 różnych podmiotów z 3 różnych krajów uczestniczących w komponencie MEDIA.

Poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 60 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku działań prowadzonych w państwach uczestniczących w komponencie MEDIA, natomiast w przypadku działań prowadzonych w krajach nieuczestniczących w komponencie MEDIA – 80 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków w tym działaniu mija 6 lutego 2020 r.

Edukacja filmowa

W tym schemacie o dofinansowanie może się ubiegać konsorcjum co najmniej trzech podmiotów – lidera i dwóch partnerów. Mogą być to zarówno firmy jak i organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe, uniwersytety i instytucje edukacyjne, mające swoje siedziby w trzech różnych krajach.

Celem działania jest zwiększenie zainteresowania europejskimi dziełami audiowizualnymi i poprawa dostępu do nich dla młodzieży poniżej 19 roku życia. Działania dotyczące edukacji filmowej mogą opierać się na wyselekcjonowanym katalogu filmów, z czego 50% powinny stanowić filmy europejskie.

Największe szanse na zdobycie dofinansowania mają konsorcja, które posiadają zdolność do stworzenia wysokiej jakości katalogu utworów audiowizualnych i udostępnieniu ich w celach edukacyjnych za pośrednictwem narzędzi cyfrowych. Projekty realizowane w konsorcjum muszą obejmować trzy różne języki.

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 70% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

Termin składania wniosków mija 12 marca 2020 r.

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania w komponencie MEDIA zachęcamy do skorzystania ze strony internetowej Creative Europe Desk Polska, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące komponentów oraz działań w programie Kreatywna Europa.

Dodatkowo PARP w ramach programu "Granty na Eurogranty" może sfinansować koszty przygotowania projektu.

Celem działania "Granty na Eurogranty" jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt
 • na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest wymagane w danym Programie UE
 • na organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w spotkaniach, a także koszty prezentacji wniosku o dofinansowanie/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu
 • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu

 

Źródło: Komisja Europejska, Creative Europe Desk Polska

Opracowanie: Departament Wsparcia Przedsiębiorczości PARP

Zobacz więcej podobnych artykułów