21 sierpnia 2020

Zmiana przepisów dotyczących pracowników delegowanych

Udostępnij

Od 4 września 2020 r. obowiązywać będą nowe zasady delegowania pracowników, wprowadzone ustawą z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 1423). Nowelizacja ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług podyktowana jest obowiązkiem wdrożenia do polskiego prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957/UE z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Nowe regulacje mają na celu rozwiązanie problemu nieuczciwych praktyk i promowanie zasady, że za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie oraz zapewnienie uczciwych warunków wynagrodzenia pracownikom delegowanym i równych warunków konkurencji między przedsiębiorstwami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym.

Na mocy dyrektywy 2018/957/UE do dyrektywy 96/71/WE wprowadzono zmiany polegające m.in. na:

  • rozszerzeniu katalogu minimalnych warunków zatrudnienia obowiązujących w państwie przyjmującym gwarantowanych pracownikowi delegowanemu;
  • rozszerzeniu zakresu warunków zatrudnienia obowiązujących w państwie przyjmującym, gwarantowanych pracownikowi delegowanemu w przypadku tzw. „delegowania długoterminowego”;
  • wprowadzeniu zasad dotyczących zastępowania pracowników;
  • rozszerzeniu stosowania umów zbiorowych i orzeczeń arbitrażowych uznanych za powszechnie stosowane na wszystkie sektory gospodarki;
  • zapewnieniu delegowanym pracownikom tymczasowym warunków zatrudnienia, które mają zastosowanie do pracowników tymczasowych lokalnych zgodnie z art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej.

Kluczowa zmiana w polskiej ustawie wprowadzona w związku ze zmianą dyrektywy unijnej to zagwarantowanie pracownikom delegowanym prawa do wynagrodzenia obejmującego wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów prawa pracy, w miejsce dotychczasowego wymogu zapewnienia jedynie płacy minimalnej. Wynagrodzenie pracowników delegowanych ustalane będzie zatem na zasadach analogicznych, jak dla pracowników lokalnych. Pracownicy delegowani będą również uprawnieni do otrzymania od pracodawcy  należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową z miejsca pracy na terytorium Polski, do którego pracownik został delegowany, do innego miejsca pracy w Polsce lub za granicą.

Po upływie 12 miesięcy delegowania (lub 18 miesięcy w przypadku złożenia przez pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy tzw. umotywowanego powiadomienia), pracownik delegowany uzyskiwał będzie szerszy zakres gwarantowanych (tj. nie mniej korzystnych niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów prawa pracy) warunków zatrudnienia, jednak warunki te nie obejmą zasad i trybu zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz stosowania klauzul o zakazie konkurencji, a także pracowniczych programów emerytalnych oraz pracowniczych planów kapitałowych. Przy obliczaniu wskazanych wyżej okresów delegowania, sumowany będzie okres delegowania wszystkich pracowników delegowanych na terytorium RP kolejno przez danego pracodawcę delegującego pracownika na terytorium RP do wykonywania tego samego zadania w tym samym miejscu. Przy ocenie czy dochodzi do wykonywania tego samego zadania w tym samym miejscu, brane będą pod uwagę w szczególności tożsamość świadczonej usługi, wykonywana praca oraz adres albo adresy miejsca jej wykonywania.

Ustawa nowelizująca nakłada także określone obowiązki na agencje pracy tymczasowej, które zobowiązane będą do zapewnienia pracownikom delegowanym na terytorium Polski - w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika - warunków pracy i innych warunków zatrudnienia nie mniej korzystnych niż przysługujące pracownikom tymczasowym zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Poszerzeniu ulegną kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy,  m.in. o współpracę z organami innych państw członkowskich w zakresie nadużyć, obowiązek informowania Komisji Europejskiej o przypadkach opóźnień w dostarczaniu informacji dotyczących nt. delegowania oraz działalność kontrolną w zakresie delegowania.

 

Agata Kudelska, Departament Wsparcia Przedsiębiorczości PARP, Enterprise Europe Network