21 września 2020

Uproszczona restrukturyzacja. Obejrzyj nagranie z webinarium

Udostępnij

21 września br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań Centrum Rozwoju MŚP zorganizowała webinarium pt.: "Uproszczona restrukturyzacja - nowe instrumenty i źródła pomocy przedsiębiorcom". Webinarium poprowadził Piotr Zimmerman - radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny - specjalizujący się w prawie upadłościowym, restrukturyzacji oraz prawie spółek handlowych. 

Podczas webinarium ekspert szczegółowo wyjaśnił czym jest uproszczona restrukturyzacja, nawiązał do przepisów Tarczy antykryzysowej 4.0 o przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym przez COVID-19.

Celem ww. przepisów jest umożliwienie dłużnikom zawarcia z wierzycielami korzystnego układu i ochrona ich praw. Do skorzystania z uproszczonej restrukturyzacji są uprawnione takie podmioty jak: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej; wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem oraz wspólnicy spółki partnerskiej.

Podstawą do otwarcia uproszczonej restrukturyzacji jest zagrożenie niewypłacalnością lub niewypłacalność dłużnika. Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 Tarczy antykryzysowej 4.0 z uproszczonej restrukturyzacji można skorzystać jednokrotnie do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Podczas webinarium został omówiony także przebieg uproszczonej restrukturyzacji oraz jej etapy wraz z określeniem ram czasowych. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich odbywa się bez udziału sądu, pod nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego. Natomiast drugi etap rozpoczyna się w momencie, w którym zostanie złożony wniosek do sądu o zatwierdzenie układu. Po prawomocnym zatwierdzeniu układu przez sąd, rozpoczyna się faza jego wykonania.

Ekspert omówił także skutki otwarcia uproszczonej restrukturyzacji w kontekście odpowiedzialności członków zarządu. Podstawę stanowią w tym przypadku przepisy:

  • 21 ust. 1 lub 2a Prawa upadłościowego,
  • art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
  • art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej.

Odpowiedzialność jest wyłączona także wówczas, gdy w terminie na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości otwarto uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne oraz:

  • w postępowaniu tym doszło do prawomocnego zatwierdzenia układu,
  • w jego następstwie doszło do otwarcia postępowania sanacyjnego,
  • w jego następstwie doszło do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 7 dni od umorzenia postępowania o zatwierdzenie układu złożono wniosek o ogłoszenie upadłości albo wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, który doprowadził do otwarcia takiego postępowania.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją oraz do obejrzenia nagrania webinarium:

Organizatorem wydarzenia była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań Centrum Rozwoju MŚP.