Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus

Dzwonek

Aktualizacja liczby wniosków złożonych w ramach poddziałania „Design dla przedsiębiorców – dla konkursu dotyczącego projektów realizujących Program Dostępność Plus” – runda II

Sprawdź szczegóły

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego na nowy lub ulepszony produkt i jego wdrożenie

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

26 października 2020

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

24 listopada 2020

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

31 marca 2021

 • logo Dostępność Plus
 • Maksymalne dofinansowanie

  1 125 000 zł

 • Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

  60000 zł - 1500000 zł

 • Wkład własny

  minimum 15%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska (z wyłączeniem Makroregionu Polski Wschodniej)

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska (z wyłączeniem Makroregionu Polski Wschodniej)

 • Dla kogo

  MŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu „Design dla przedsiębiorców” jest dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędniej do jej wdrożenia inwestycji. Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorniczego, w tym:

 • usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego
 • usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego
 • usługi prototypowania i testów, z wyłączeniem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych służących zbudowaniu prototypu oraz jego przetestowania)
 • usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama

realizację inwestycji, w tym:

 • zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu
 • zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski poza Polską Wschodnią (tj. województwami: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim).

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

1 125 000 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

1 500 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu

Mikro i Małe przedsiębiorstwa:

premia +20%

Średnie przedsiębiorstwa:

premia +10%

Dofinansowanie w zależności od lokalizacji projektu:

wg Mapy pomocy regionalnej

Przykład

Małe przedsiębiorstwo prowadzące projekt w województwie lubelskim może otrzymać do 70 % dofinansowania.

Sposób obliczenia:
premia za rodzaj przedsiębiorstwa: 20 % + lokalizacja projektu: 50%

Procentowy udział dofinansowania wg Mapy pomocy regionalnej

mapa pomocy regionalnej

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie

- na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 8 463 000,00 zł
- w pozostałych województwach: 61 537 000,00 zł

 

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Zgodnie z Instrukcją, Wnioskodawca powinien określić miejsce lokalizacji projektu poprzez podanie informacji co najmniej dotyczących województwa, powiatu, gminy, miejscowości oraz wskazać właściwy Podregion poprzez wybranie jednej opcji z listy. W przypadku realizacji projektu w kilku lokalizacjach wskazanych we wniosku, główne miejsce realizacji projektu zostaje wskazane przez wnioskodawcę poprzez zaznaczenie checkboxu przy właściwej lokalizacji. Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na charakter i cel poddziałania o głównym miejscu realizacji projektu decyduje zlokalizowanie przeważającej części procesu wdrażania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (w przypadku realizacji inwestycji początkowej) lub siedziba wnioskodawcy w przypadku realizacji wyłącznie usług doradczych. Biorąc pod uwagę, iż projekt może podlegać kontroli, dokumentacja powinna być przechowywana w ww. głównej lokalizacji projektu. W przypadku, gdy część procesu wdrażania nowego lub znacząco ulepszonego produktu będzie się odbywała w innej lokalizacji, niż wskazane główne miejsce realizacji projektu, należy wypełnić pola odnoszące się do pozycji „pozostałe miejsca realizacji projektu” poprzez podanie danych co najmniej dotyczących województwa, powiatu, gminy, podregionu (NUTS 3). Pola „pozostałe miejsca realizacji projektu” powinny być powielane zależnie od liczby miejsc, w których odbywać się będzie wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu np. jeśli charakter wdrożenia będzie wymagał instalowania lub umieszczania elementów inwestycji w różnych miejscach prowadzonej działalności (gminach, powiatach, województwach). W przypadku wdrożeń polegających na zakupie mobilnych środków trwałych jako miejsce realizacji projektu uznaje się lokalizację siedziby lub zakładu/oddziału wnioskodawcy, w której środek został zaewidencjonowany i przekazany do używania. Jeżeli w ramach projektu jako kwalifikowalne przewidziane zostaną wydatki inwestycyjne związane z wdrażaniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu, objęte regionalną pomocą inwestycyjną, maksymalna intensywność dofinansowania dla tych wydatków zostanie określona zgodnie z poziomem dofinansowania właściwym dla miejsca głównej lokalizacji projektu. Poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020. W przypadku projektów realizowanych w kilku miejscach objętych różnym poziomem dofinansowania, maksymalną wysokością dopuszczalnej pomocy dla ww. wydatków będzie pułap określony dla tego miejsca realizacji projektu, w którym jest on najniższy.

Profesjonalny proces projektowy jest to proces składający się co najmniej z następujących faz: diagnoza, synteza i analiza, tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie. Koszty usług polegających na przeprowadzeniu wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego pn. diagnoza są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem. Na potrzeby przygotowania projektu oraz w celu zweryfikowania potencjału wnioskodawcy i przeprowadzenia analizy jego otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu
opracowania nowego projektu wzorniczego, pierwsza faza procesu projektowego tj. diagnoza musi zostać przeprowadzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Koszty realizacji tej fazy mogą zostać poniesione wyłącznie ze środków wnioskodawcy tj. bez udziału dofinansowania udzielanego w ramach poddziałania 2.3.5 POIR lub mogą zostać uwzględnione jako koszty kwalifikowalne projektu, z zastrzeżeniem zachowania terminu ich poniesienia, o którym mowa powyżej. W przypadku dwóch pozostałych faz profesjonalnego procesu projektowego nie ma możliwości wykonania ich samodzielnie przez Wnioskodawcę, nawet w przypadku, gdy nie byłyby one liczone jako koszty kwalifikowalne. Takie wykonanie stanowiłoby o niespełnieniu kryteriów wyboru projektów. Muszą być one wykonane przez podmioty zewnętrzne. Jest to część, która ma być zlecona Wykonawcy i musi zostać poniesiona zapłata za tę usługę doradczą ze środków dofinansowania.

Celem konkursu 2.3.5 Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej produktów przez wdrażanie autorskich wzorów i współpracę z projektantami. W ramach poddziałania dofinansowanie może być udzielone na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa - wnioskodawcy poprzez  opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt - wyrób nakierowany na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi). Nowy lub znacząco ulepszony produkt musi odpowiadać na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności (osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się; osób niewidomych i słabo widzących; osób głuchych i słabo słyszących; osób głuchoniewidomych; osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi; osób starszych i osłabionych chorobami; kobiet w ciąży; osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi; osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego); osób o
nietypowym wzroście (w tym również dzieci); osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem. Po stronie Wnioskodawcy leżą obligatoryjne działania, skupione na przedstawieniu nowych cech funkcjonalnych produktu, który nakierowany jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty następujących usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu: 

 1. usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt: 
  1. przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego
   wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego;
  2. stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych;
  3. opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco
   ulepszonego produktu.
 2. usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

W związku z powyższym, co do zasady koszt doradztwa związanego z badaniami niezbędnymi do wprowadzenia produktu do oferty będzie się kwalifikować do wsparcia.

Jest to pracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych wyrobu zmierzające do wprowadzenia go do obrotu gospodarczego.

W kryterium weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca posiada potencjał do zrealizowania projektu, a w szczególności do wdrożenia projektu wzorniczego. Potencjał Wnioskodawcy należy rozumieć w szczególności jako posiadanie lub możliwość pozyskania określonych zasobów umożliwiających skorzystanie z doradztwa w zakresie profesjonalnego procesu projektowego oraz wdrożenie jego wyników. Weryfikacja spełnienia kryterium następuje w wyniku analizy informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie takich jak:

 • posiadane lub możliwe do pozyskania źródła finansowania realizacji projektu w planowanym terminie i zakresie;
 • zasoby ludzkie, którymi dysponuje lub zamierza dysponować Wnioskodawca (w tym obecni lub przyszli pracownicy), pozwalające na współpracę z projektantami przy przeprowadzaniu profesjonalnego procesu projektowego oraz na wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu;
 • posiadana lub planowana infrastruktura techniczna, informatyczna i lokalowa (wszelkie nieruchomości - grunty, budynki, budowle, maszyny, urządzenia i pojazdy, oprogramowanie). Weryfikacji podlegać będzie, czy uzasadnienie dotyczące potencjału i zasobów zostało dostosowane do planowanego zakresu projektu.

Nie jest możliwa. Opracowanie prototypu stanowi element usług doradczych polegających na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego. Usługi te realizowane są przez wybranego w trybie konkursowym wykonawcę. W związku z powyższym tylko działania zrealizowane przez ten podmiot objęte są dofinansowaniem.

Dokumentacja nie wskazuje na konkretny poziom innowacyjności, zatem minimalny poziom to poziom przedsiębiorstwa.

Nie. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej celem projektu wzorniczego jest wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Proces projektowy może dotyczyć wyłącznie wyrobu. Może on obejmować również opakowanie produktu, pod warunkiem, że prowadzi do powstania innowacji produktowej i będzie ściśle powiązane ze zmianą funkcjonalności danego produktu. Należy pamiętać, iż zmiana designu opakowania może mieć wpływ na szereg cech produktu, np. zmiana sposobu jego przechowywania, transportu, korzystania z niego, żywotności, dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, które mogą (lub nie) mieć wpływu na powstanie nowego lub znaczące udoskonalenie istniejącego produktu. Zmiana wyłącznie szaty graficznej lub surowca (opakowania) w celach marketingowych nie może być uznana za znaczące ulepszenie produktu i nie będzie kwalifikowalna. Przedmiotem dofinansowania może być wyłącznie innowacja produktowa, która powstała w wyniku opracowania projektu wzorniczego i została wdrożona na rynek, wprowadzona do obiegu gospodarczego.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Jak zwiększyć poziom cyfryzacji w firmie? Poradnik dla MŚP

Raport

Jak zwiększyć poziom cyfryzacji w firmie? Poradnik dla MŚP

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – sektor IT

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – sektor IT

Zobacz
GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2021

Raport

GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2021

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań

Wyniki i archiwum

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty.