Dostępność szansą na rozwój – oferta dla operatorów

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Sfinansowanie szkoleń i doradztwa dotyczących komercjalizacji produktów i usług dla osób o szczególnych potrzebach.

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

16 lipca 2021

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

16 sierpnia 2021

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

24 sierpnia 2021

 • Maksymalne dofinansowanie

  4 000 000 zł

 • Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

  4 000 000 zł

 • Wkład własny

  0%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska

 • Dla kogo

  Przedsiębiorcy

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu jest aktywizacja przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na sfinansowanie działań szkoleniowych i doradczych w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania skierowanych do przedsiębiorców

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
 • organizacje pracodawców
 • organizacje samorządu gospodarczego
 • organizacje związkowe

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

4 000 000 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

4 000 000 zł

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie to 11 000 000,00 zł.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

W ramach prowadzonego naboru wniosek o dofinansowanie jest składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.sowa.efs.gov.pl. Wniosek złożony poza SOWA nie będzie rozpatrywany.

W celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na wybór projektów do dofinansowania PARP w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wnioskodawcy, może przedłużyć termin na uzupełnienie wniosku o dofinansowanie oraz na poprawienie oczywistej omyłki do 30 dni kalendarzowych.

Do zawarcia umowy o dofinansowanie wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

 1. dokumentu rejestrowego wnioskodawcy, o ile nie będzie dostępny w odpowiednim rejestrze prowadzonym w formie elektronicznej;
 2. aktualnych zaświadczeń wydanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy o niezaleganiu przez wnioskodawcę z należnościami publicznoprawnymi – nie starszych niż 3 miesiące od dnia otrzymania wezwania do złożenia dokumentów;
 3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii decyzji o nadaniu NIP, jeżeli NIP nie został ujawniony w aktualnym dokumencie rejestrowym wnioskodawcy;
 4. deklaracji wnioskodawcy o niekaralności (zgodnie z art. 6b ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o PARP) zgodnej ze wzorem przekazanym przez PARP;
 5. informacji o numerach rachunków bankowych do obsługi płatności;
 6. harmonogram płatności;

Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem, z wyłączeniem kosztów pośrednich, o których mowa w Regulaminie § 5. 

Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy jest weksel in blanco składany przed wypłatą pierwszej transzy dofinansowania, ale nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy, opatrzony klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco, których wzór stanowi załącznik nr 12 do umowy.

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 21 miesięcy i projekt nie może skończyć się później niż 30 września 2023 r.

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) zapewnią udzielenie wsparcia w zakresie objętym konkursem wyłącznie tym przedsiębiorstwom, których działalność jest związana z:

 • produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi
 • projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.

Doświadczenie łączne wnioskodawcy i partnerów (jeżeli dotyczy) obejmuje co najmniej 5 projektów lub usług o łącznej wartości 500 tys. złotych brutto z ostatnich 5 lat przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie, w ramach których realizowane były działania szkoleniowe lub doradztwo dla przedsiębiorców z zakresu:

 • działań innowacyjnych lub
 • działań rozwojowych lub
 • technologii kompensacyjnych i asystujących lub uniwersalnego projektowania.

Wszystkie działania informacyjne i promocyjne Beneficjenta oraz każdy dokument, który jest podawany do wiadomości publicznej lub jest wykorzystywany przez uczestników projektu, w tym wszelkie zaświadczenia o uczestnictwie lub inne certyfikaty zawierają informacje o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Programu za pomocą:

 1. znaku Funduszy Europejskich z nazwą Programu;
 2. barw Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny.

Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1303/2013 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz. UE L 223 z 29.07.2014, str. 7) oraz zgodnie z załącznikiem nr 11 do umowy określającym obowiązki informacyjne Beneficjenta.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Jak zwiększyć poziom cyfryzacji w firmie? Poradnik dla MŚP

Raport

Jak zwiększyć poziom cyfryzacji w firmie? Poradnik dla MŚP

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – sektor IT

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – sektor IT

Zobacz
GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2021

Raport

GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2021

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań

Wyniki i archiwum

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Zobacz, jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty załączyć do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Starsze wersje dokumentów

Załączniki