Go to Brand

Dzwonek

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 6/2020 poddziałanie 3.3.3 POIR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Sprawdź szczegóły

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Pomoc finansowa na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

9 stycznia 2020

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

11 lutego 2020

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

11 marca 2020

 • Maksymalne dofinansowanie

  425 670 zł

 • Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

  do 1 000 000 zł

 • Wkład własny

  minimum 15%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska, z wyłączeniem województwa mazowieckiego

 • Zasięg terytorialny projektu

  Zagranica

 • Dla kogo

  MŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Go to brand jest sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne
 • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której dowiesz się jak wypromować Twoją firmę za granicą

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, których lokalizacja projektu znajduje się w województwie innym niż mazowieckie, pochodzą z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym:

 • biotechnologia i farmaceutyka
 • budowa i wykańczanie budowli
 • części samochodowe i lotnicze
 • maszyny i urządzenia
 • moda polska
 • IT/ICT
 • jachty i łodzie rekreacyjne
 • polskie specjalności żywnościowe
 • sprzęt medyczny
 • branże kosmetyczna
 • meblarska
 • usług prozdrowotnych

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

425 670 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

1 000 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie:

- projekty zlokalizowane w województwach innych niż mazowieckie: 329 000 000,00 zł.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia usług związanych z realizacją projektu, z wyłączeniem działań i wydatków związanych z rezerwacją miejsca wystawowego na targach, opłatą rejestracyjną za udział w targach oraz wpisem do katalogu targowego. Działań przygotowawczych, w szczególności usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu, w tym analiz przygotowawczych (technicznych,
finansowych, ekonomicznych), nie uznaje się za rozpoczęcie realizacji projektu. Z uwagi na fakt, że projekt nie może zostać rozpoczęty przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, nie należy zawierać żadnych umów z wykonawcami, poza wyjątkiem wskazanym powyżej.

Kwota ryczałtowa jest uproszczoną metodę rozliczania wydatków. Kwotę ryczałtową ustala się dla pojedynczego zadania obejmującego koszty towarów/usług/produktów, które będą ponoszone w związku z jego realizacją. Jako zadanie należy rozumieć działanie promocyjne, którego rodzaj wynika z rozdziału II. programu promocji i które obejmuje koszty wskazane w regulaminie. Suma kwot ryczałtowych w projekcie nie może przekraczać wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100.000 EUR wkładu publicznego, przeliczonej na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez KE aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu, publikowanego na stronie https://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html.

Do działań promocyjnych, które mogą być finansowe przez przedsiębiorców w ramach poddziałania 3.3.3 POIR zalicza się:

 • misje wyjazdowe,
 • misje przyjazdowe,
 • stoiska na imprezach targowych lub targowo-konferencyjnych,
 • zakup usługi doradczej,
 • dodatkowe działania promocyjne.

Misja wyjazdowa ma na celu rozpoznanie rynku i nawiązanie kontaktów biznesowych. Powinna prowadzić do nawiązania lub rozszerzenia współpracy z partnerami gospodarczymi na rynku (kraju), na którym misja jest organizowana, lub z organizacją międzynarodową lub pozarządową.

Na etapie pisania wniosku Wnioskodawca nie musi podawać nazw i adresów kontrahentów. Wnioskodawca zobowiązany jest do podania ogólnych informacji nt. planowanych misji wyjazdowych (zgodnie z przesłaną do Pani poprzednią wiadomością). Wszystkie szczegółowe dane trzeba będzie wykazać w późniejszym raporcie - zgodnie z założeniami Branżowego Programu Promocji.

We wniosku o dofinansowanie (zgodnie z Instrukcją): Wnioskodawca, w przypadku kiedy nie może odzyskać „VAT” lub ma możliwość odliczyć go jedynie częściowo – musi ten fakt uwzględnić w budżecie projektu. Dla wydatków, od których Wnioskodawca nie może odliczyć podatku VAT w budżecie należy uwzględnić kwoty brutto i w Szczegółowym budżecie projektu (w cz. XI wniosku) należy przedstawić informację o kwocie netto oraz kwocie podatku VAT dla danego wydatku. Dla wydatków, gdzie Wnioskodawca ma możliwość odzyskania VAT należy wpisać w budżecie kwoty „netto”. Ponadto, w przypadku „częściowej możliwości odzyskania VAT” należy wypełnić we wniosku o dofinansowanie rubrykę w cz. II „uzasadnienie braku możliwości odzyskania VAT” i wskazać podstawę prawną.

Pojęcie tytoniu i wyrobów tytoniowych zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U z 2019 r. poz. 2182 ze zm. dalej ustawa antytytoniowa). Z kolei Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. nr 2014/40/UE w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE w art. 1 lit. f wskazuje, że celem dyrektywy jest zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wprowadzania do obrotu i etykietowania pewnych  powiązanych z wyrobami tytoniowymi, mianowicie papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych oraz wyrobów ziołowych do palenia. Papierosy elektroniczne zarówno w intencji ustawodawcy krajowego i europejskiego służą do spożycia nikotyny - związku organicznego pozyskiwanego bezpośrednio z tytoniu. Dodatkowo, ograniczenia w obrocie papierosami elektronicznymi wprowadzone w art. 6 ustawy antytytoniowej: zakaz udostępniania papierosów elektronicznych lub pojemników z pasowych osobom do lat 18, zakaz wprowadzania papierosów elektronicznych do obrotu w automatach, w systemie samoobsługowym, na terenie szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, obiektów sportowo - rekreacyjnych zrównuje te wyroby z wyrobami tytoniowymi. W art. 7f ustawy antytytoniowej zakazuje się sprzedaży na odległość, w tym sprzedaży transgranicznej obok wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych. Dalej ustawa wprowadza w art. 8 zakaz reklamy wyrobów
tytoniowych i papierosów elektronicznych. W art. 11c ustawy zawarto katalog wymogów, jakie powinny spełniać papierosy elektroniczne, w tym w zakresie informacji jakie należy załączyć dla użytkowników tych wyrobów m.in. informacji o przeciwskazaniach, ostrzeżeniach dla grup szczególnego ryzyka, możliwych niekorzystnych skutkach, właściwościach uzależniających i toksyczności (art. 11c ust. 5 ustawy). Należy wskazać, że obrót papierosami elektronicznymi jest obrotem reglamentowanym, gdyż zarówno wprowadzenie do obrotu jak i udostępnienie ich w celu dalszej odsprzedaży przez producenta lub importera wymaga zgłoszenia do Inspektora Sanitarnego (art. 11b ustawy), tak jak w przypadku wyrobów tytoniowych. Sankcje karne za naruszenie wymienionych zakazów ustawowych zostały zrównane zarówno w odniesieniu do podmiotów wprowadzających wyroby tytoniowe, jak i papierosy elektroniczne (art. 13 ustawy). Powyższe obostrzenia w zakresie wprowadzania do obrotu i używania papierosów elektronicznych stawiają je na równi z wyrobami tytoniowymi. Wykładnia literalna ustawy antytytoniowej nie pozwala na uznanie papierosów elektronicznych za wyroby tytoniowe, jednakże obostrzenia, jakie ustawodawca nałożył na podmioty dokonujące obrotu papierosami elektronicznymi, identyczne jak dla wyrobów tytoniowych powodują, że papierosy elektroniczne są traktowane jak takie wyroby lecz znaczeniu funkcjonalnym. Zatem zakaz, o którym mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia POIR należy odnieść do papierosów elektronicznych służących do palenia nikotyny, jako wyrobów powiązanych z wyrobami tytoniowymi i traktowanych przez ustawodawcę krajowego jak wyroby tytoniowe pod względem obostrzeń w dystrybuowaniu tymi produktami. W związku z powyższym, dla produktu liquidy do epapierosów nie będzie spełnione kryterium „Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia”. 

Materiały informacyjno-promocyjne t.j. katalog produktowy można przygotować w wersji dwujęzycznej włącznie z językiem polskim pod warunkiem, że przewidziane są działania promocyjne na terenie Polski.

Materiały informacyjno-promocyjne t.j. katalog produktowy można przygotować w wersji dwujęzycznej włącznie z językiem polskim pod warunkiem, że przewidziane są działania promocyjne na terenie Polski.

Należy przedstawić oferty trzech przewoźników, które mogą być z jednej wyszukiwarki.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Jak zwiększyć poziom cyfryzacji w firmie? Poradnik dla MŚP

Raport

Jak zwiększyć poziom cyfryzacji w firmie? Poradnik dla MŚP

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – sektor IT

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – sektor IT

Zobacz
GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2021

Raport

GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2021

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań

Wyniki i archiwum

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Sprawdź jak wypełnić wniosek i jakie dołączyć dokumenty do wniosku.

Podpisywanie Umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie Umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Dodatkowe dokumenty
Starsze wersje dokumentów

Załączniki

Start w konkursie (2017 r.)

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Archiwum (2017 r.)

Archiwum

Start w konkursie (2016 r.)

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Archiwum dokumentacji (2016 r.)
Konsultacje społeczne (2016-2019 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania uwag do koncepcji Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT na lata 2016-2019 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Uwagi można składać w terminie do 15 grudnia

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Sprawdź jak wypełnić wniosek i jakie dołączyć dokumenty do wniosku.

Podpisywanie Umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie Umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Sukcesy beneficjentów