Komunikaty

21.05.2020

Zmiana regulaminu konkursu „Dostępność – szansą na rozwój”

Przedmiotem regulacji jest zmiana treści regulaminu konkursu w ramach Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych
w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020 (konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-002/20).

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku
z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694) w regulaminie konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-002/20 zostają wprowadzone następujące zmiany:

 1. Rozdział 1 – Podstawy prawne, pkt 1 dodanie podstawy prawnej (str. 5) – ustawa
  z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 694);
 2. Rozdział 7 – Procedura przygotowania i składania wniosku, wprowadzenie zastrzeżenia w pkt. 10 oraz dodanie pkt 10a (str. 21) – możliwość złożenia wniosku
  o dofinansowanie po terminie określonym w regulaminie konkursu w sytuacji,
  gdy wynika to bezpośrednio z wystąpienia COVID-19, przy czym opóźnienie
  w złożeniu wniosku nie może przekroczyć 14 dni liczonych od daty zakończenia naboru;
 3. Podrozdział 8.2 Uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie, dodanie pkt 4a (str. 24) – możliwość przedłużenia terminu na uzupełnienie wniosku
  o dofinansowanie oraz na poprawienie oczywistych omyłek do 30 dni kalendarzowych – w uzasadnianych przypadkach na wniosek wnioskodawcy;
 4. Rozdział 9 – Procedura odwoławcza (str. 34)
  • wprowadzenie zastrzeżenia w pkt 3 i dodanie pkt 3a i 3b – możliwość przedłużenia terminu na wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek o 30 dni kalendarzowych, na uzasadniony wniosek Wnioskodawcy, w przypadku gdy jest to związane z COVID-19; Wnioskodawca składa wniosek za pomocą Systemu Oceny Wniosków Aplikacyjnych (SOWA). Wynik rozpatrzenia wniosku PARP przekazuje Wnioskodawcy również systemem SOWA;
  • dodanie pkt 3c – możliwość wniesienia protestu w formie elektronicznej
   za pośrednictwem systemu SOWA w przypadku gdy jest to związane
   z COVID -19;
  • dodanie pkt 6 – możliwość przedłużenia terminu na rozpatrzenie protestu przez PARP o 30 dni kalendarzowych w przypadku gdy jest to związane
   z COVID -19, o czym PARP informuje wnioskodawcę za pomocą systemu SOWA.

Ponadto treść regulaminu została dostosowana do Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla PO WER 2014-2020. Przedmiotowe zmiany są zgodne z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) i nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia ich ogłoszenia.

arrow left Poprzedni

Wszystkie

Następny arrow right