Komunikaty

13.08.2019

Zmiana w dokumentacji konkursowej dla V naboru wniosków w ramach Go to Brand

Informujemy, że wprowadzono zmiany do dokumentacji konkursowej w konkursie nr 5 rok 2019 w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand POIR.

Zmiany zostały dokonane w poniższym zakresie:

  1. Regulamin konkursu nr 5/2019:
  2. a) wstęp do Regulaminu oraz § 5 ust. 3 – dokonano zmian w związku ze zwiększeniem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie do kwoty 221 714 416,00 zł. Wprowadzono stosowny podział kwot dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz w województwach innych niż mazowieckie;
  3. b) § 12 ust. 1 i 2 – doprecyzowano zapisy w kwestii sposobu przekazywania informacji o wyborze projektu do dofinansowania, jak również sposobu przekazywania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Obowiązująca dokumentacja.