Komunikaty

06.03.2019

Zmiana w dokumentacji konkursowej dla V naboru wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 – Go to Brand

Wprowadzono zmiany do dokumentacji konkursowej dla V naboru wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand POIR.

Zmiany zostały dokonane w poniższym zakresie:

Regulamin konkursu nr 5/2019:

a) § 1 ust. 2 pkt 4 - dokonano aktualizacji publikatora w związku ze zmianą ustawy o utworzeniu PARP;

b) § 5 ust. 5 – skorygowano błędne odniesienie;

c) § 5 ust. 6 – w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą rozszerzono katalog kosztów możliwych do objęcia wsparciem w zakresie pomocy publicznej przeznaczonej na udział MŚP w targach;

d) w związku ze zmianą wynikającą z § 5 ust. 6, dokonano stosownej zmiany w zapisach § 5 ust. 8 oraz ust. 22;

e) § 5 ust. 25 – ujednolicono terminologię.

Załączniki do Regulaminu konkursuZałącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu:

a) XI. Harmonogram rzeczowo-finansowy – Szczegółowy budżet projektu – w wierszach „Nazwa działania promocyjnego/wydarzenia branżowego” oraz „Nazwa ryczałtu” dostosowano punktory zgodnie z numeracją poszczególnych sekcji wniosku o dofinansowanie;

b) dokonano aktualizacji przypisu nr 1 i 2;

c) XII. Zestawienie finansowe ogółem – usunięto pola „w tym VAT” z uwagi na rozliczanie projektów kwotami ryczałtowymi. Zmieniono nazwy pól „Wartość ogółem” na „Wydatki ogółem” zgodnie z nazewnictwem w Generatorze Wniosków.

Załączniki do Regulaminu konkursuZałącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie:

a) cz. II. - dostosowano opis sposobu wypełniania pól dotyczących podatku VAT z uwagi na rozliczanie projektów kwotami ryczałtowymi;

b) cz. IX. – zwiększono liczbę znaków w odniesieniu do pól dotyczących marki produktowej;

c) cz. IX. – w odniesieniu do pola „Numer kodu PKD działalności, której dotyczy produkt będący przedmiotem eksportu” dodano uwagę w zakresie wymogu ujęcia wskazanego kodu PKD w branżowym programie promocji;

d) cz. X. – w odniesieniu do wskaźnika rezultatu pn. Przychody ze sprzedaży produktów na eksport doprecyzowano, iż wartość bazowa zostanie wypełniona automatycznie w Generatorze wniosków na podstawie informacji wskazanych w cz. V wniosku; skorygowano odniesienie do właściwej części wniosku;

e) cz. XI. – doprecyzowano zapisy w zakresie sposobu wypełniania tabeli „Wydatki rozliczane ryczałtowo” oraz tabeli „Szczegółowy budżet projektu”.

Załączniki do Regulaminu konkursuZałącznik nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu:

a) w preambule: dokonano aktualizacji publikatora w związku ze zmianą ustawy o utworzeniu PARP; zdefiniowano skrót w odniesieniu do rozporządzenia nr 1303/2013, który został wskazany w przypisie nr 18 i 25 oraz § 11 ust. 2 i § 17 ust. 1 umowy; zdefiniowano skrót w odniesieniu do rozporządzenia KE nr 1407/2013, który został użyty w § 5 ust. 11 umowy; zdefiniowano skrót w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r., który został użyty w § 5 ust. 2 umowy.

Załączniki do Regulaminu konkursu: Załącznik nr 6 Wykaz standardowych kwot ryczałtowych dla kosztów projektu:

a) zapisy pkt. II, III, V oraz tabeli „Warunki kwalifikowania wydatków w ramach kwoty ryczałtowej dla poszczególnych rodzajów zadań” w odniesieniu do Udziału w targach w roli wystawcy, dostosowano do zmienionych zapisów Regulaminu konkursu w zakresie rozszerzenia katalogu kosztów możliwych do objęcia wsparciem w ramach pomocy publicznej.

Załączniki do Regulaminu konkursu: Załącznik nr 7 Materiał informacyjny w zakresie kwot ryczałtowych:

a) zapisy § 5 ust. 1 pkt 1 dostosowano do zmienionych zapisów Regulaminu konkursu w zakresie rozszerzenia katalogu kosztów możliwych do objęcia wsparciem w ramach pomocy publicznej;

b) w związku z powyższą zmianą dostosowano odpowiednie przypisy.

 

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Jednocześnie informujemy, iż Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dodało cztery nowe kategorie działalności (PKD) w Programie promocji dla branży kosmetycznej. Prosimy o zapoznanie się z wersją programu promocji z dnia 28 lutego 2019 r.


Pełna dokumentacja.