Komunikaty

10.02.2020

Zmiana w dokumentacji konkursowej dla VI naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że wprowadzono zmiany do dokumentacji konkursowej dla VI naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand POIR.

Zmiany zostały dokonane w poniższym zakresie:

 • Regulamin konkursu nr 6/2020:
  1. 5 ust. 7 – usunięto z kosztów kwalifikowalnych związanych z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze wystawcy koszty dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych, gdyż zgodnie z Branżowymi Programami Promocji dodatkowe działania informacyjno-promocyjne nie wchodzą w zakres kosztów związanych z udziałem w targach, a stanowią odrębne działanie promocyjne, objęte oddzielną kwotą ryczałtową,
  2. 5 ust. 9 – usunięto z kosztów kwalifikowalnych związanych z udziałem wnioskodawcy w wyjazdowych misjach gospodarczych koszty dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych, gdyż zgodnie z Branżowymi Programami Promocji dodatkowe działania informacyjno-promocyjne nie wchodzą w zakres kosztów związanych z udziałem w wyjazdowych misjach gospodarczych, a stanowią odrębne działanie promocyjne, objęte oddzielną kwotą ryczałtową;
  3. 5 ust. 12 – usunięto z kosztów kwalifikowalnych związanych z organizacją przyjazdowych misji gospodarczych koszty dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych, gdyż zgodnie z Branżowymi Programami Promocji dodatkowe działania informacyjno-promocyjne nie wchodzą w zakres kosztów związanych z organizacją przyjazdowych misji gospodarczych, a stanowią odrębne działanie promocyjne, objęte oddzielną kwotą ryczałtową;
  4. 6 ust. 7-9 – w związku z ogłoszeniem konkursu nr 7 w roku 2020, konieczne było wprowadzenie zapisów w zakresie ilości i rodzaju składanych wniosków w ramach bieżącego konkursu oraz konkursu nr 7 w roku 2020;
  5. w związku ze zmianą zapisów w § 6 ust. 7-9, skorygowano odwołania w zapisach § 6 ust. 1 oraz ust. 15;
  6. 12 ust. 3 pkt 5 lit. b) i c) – skorygowano błędne odwołania.
 • Załączniki do Regulaminu konkursu: Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie:
  1. I. – dodano rekomendację dotyczącą terminu realizacji projektu – listopad 2020 r., mając na uwadze, iż przypadku rozpoczęcia realizacji projektu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko;
  2. IX. –usunięto zapisy dotyczące konieczności podania terminu rozpoczęcia realizacji projektu jako niezgodne z wymogiem, iż projektu musi być faktycznie produkowany;
  3. IX. – w odniesieniu do pola „Numer kodu PKD działalności, której dotyczy produkt będący przedmiotem eksportu” dodano uwagę w zakresie wymogu ujęcia wskazanego kodu PKD w branżowym programie promocji;
  4. XI. „Zakres rzeczowy” – doprecyzowano zapisy w zakresie informacji koniecznych do wskazania w opisie działań w przypadku misji wyjazdowych;
  5. w cz. XI. – doprecyzowano zapisy w zakresie sposobu wypełniania tabeli „Szczegółowy budżet projektu” w polu „Informacje o założeniach przyjętych do kalkulacji”;
  6. w cz. XIV. – doprecyzowano zakres informacji koniecznych do wskazania we wniosku w zakresie realizacji innego projektu w ramach poddziałania 3.3.3.
 • Załączniki do Regulaminu konkursu: Załącznik nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu:
  1. 4 ust. 4-5 – w związku z nowelizacją art. 70 ustawy wdrożeniowej wprowadzono stosowne zmiany zapisów;
  2. 10 – w związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków skorygowano odwołania.

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Pełna dokumentacja