Komunikaty

13.05.2020

Zmiana w dokumentacji konkursowej dla VI naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Wsparcia MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wprowadzeniu zmian do Regulaminu konkursu dla VI naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w związku z opublikowaniem ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku.

Zmiany zostały dokonane w poniższym zakresie:

Regulamin konkursu nr 6/2020:

  • §8 ust. 3 – wydłużono termin oceny projektów z 60 do 90 dni z uwagi na bardzo dużą liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie w konkursie,
  • §9 ust. 10 – wydłużono termin na wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na zmianę wartości kosztów kwalifikowalnych w projekcie w związku z rekomendacją Komisji Oceny Projektów z 3 dni na 5 dni roboczych. Doprecyzowano również zapis w zakresie złożenia skorygowanego wniosku o dofinansowanie,
  • § 12 ust. 2 – wydłużono termin na dostarczenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie z 7 na 14 dni od dnia otrzymania wezwania,
  • § 12 ust. 9 – wydłużono termin na wyrażenie przez Wnioskodawcę zgody na obniżenie dofinansowania projektu do kwoty niepowodującej przekroczenia dopuszczalnych limitów pomocy de minimis z 3 dni na 5 dni roboczych,
  • § 13 ust. 1-4 - zmieniono zasady i wydłużono termin procedury odwoławczej.

Dodatkowo w Regulaminie konkursu wprowadzono następujące zmiany:

  • § 1 ust. 2 pkt 4, 6 i 7, § 6 ust. 2 oraz § 12 ust. 3 pkt 2 lit. b) i lit. c) – uaktualniono publikatory,
  • § 6 ust. 11 – doprecyzowano zapis,
  • § 9 ust. 12 – dodano zapis dotyczący złożenia skorygowanego wniosku o dofinansowanie w zakresie wskazanym przez KOP w ramach kryterium wyboru projektów „Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu”, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian we wskaźnikach produktu lub rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie, niemających znaczenia dla oceny spełnienia ww. kryterium,
  • § 12 ust. 1 – w dotychczasowej treści wprowadzono punkt 1 i dodano pkt 2 w związku ze zmianami wprowadzonymi w § 9 ust. 12,
  • § 12 ust. 10 – doprecyzowano zapis, iż brak zgody lub brak odpowiedzi wnioskodawcy na wezwanie, o którym mowa w ust. 9 może stanowić przesłankę odmowy zawarcia umowy o dofinansowanie projektu przez PARP.

 

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Pełna dokumentacja.