Pomiń nawigację

Piotr Paweł Wydrzyński

Prawnik, magister inżynier inżynierii środowiska, psycholog. Wykonuje zawód doradcy restrukturyzacyjnego (licencja nr 163) – od 2001 roku jest czynnym doradcą, syndykiem, zarządcą, nadzorcą i pełnomocnikiem w wielu postępowaniach upadłościowych. Wraz z żoną, doradcą restrukturyzacyjnym Wiolettą Wydrzyńską, prowadzi Kancelarię Syndyków, w której oboje – jako syndycy – przeprowadzili blisko 400 postępowań upadłościowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prawie upadłościowym, prawie handlowym, prawie spółdzielczym, prawie własności intelektualnej. Posiada ponadto doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej (własna działalność gospodarcza od 1989 roku) oraz w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi, restrukturyzacji, likwidacji, sanacji podmiotów gospodarczych, a także doświadczenie zdobyte w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Od marca 2019 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Zespołu Roboczego ds. Upadłości i restrukturyzacji działającego w ramach Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Wykonuje ponadto zawód rzecznika patentowego, europejskiego rzecznika patentowego, rzecznika patentowego do spraw wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Zajmuje się ochroną znaków towarowych, postępowaniami administracyjnymi i sądowymi oraz postępowaniami w przedmiocie zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Jako psycholog prowadzi wspólnie z żoną – Wioletta Wydrzyńską – Gabinet Poradnictwa Psychologicznego.

Aktywny społecznie – pełni funkcję prezesa zarządu Fundacji Przetarte Szlaki, której celem jest niesienie pomocy i wsparcia dla przedsiębiorców w kryzysie, wspieranie przedsiębiorców w przezwyciężaniu piętna porażki poniesionej w działalności gospodarczej. Jest przewodniczącym Rady Fundacji Zwykła Rozmowa, której celem jest wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wynikającej z problemów zawodowych, osobistych i środowiskowych, powodujących problemy psychiczne, destabilizację życiową oraz kryzys ekonomiczny i osobisty.