Kara grzywny za wykroczenia popełniane podczas prowadzenia działalności gospodarczej

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2001

Język: PL

ISBN: 83-88802-43-7

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Od czasu narodzin szeroko pojętej nowożytnej myśli karnistycznej istniał spór co do kwalifikacji i warunków odpowiedzialności ponoszonej za drobniejsze czyny karalne. Nie wdając się w pogłębione rozważania prawne w pierwszej części publikacji pragniemy zaprezentować Państwu pokrótce istotę wykroczenia, definicję oraz podstawowe zasady odpowiedzialności z uwzględnieniem odrębności wykroczeń skarbowych.

Druga część opracowania obejmuje przegląd i komentarz do aktów prawnych zawierających unormowania, których naruszenia przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą może powodować orzeczenie kary grzywny.

W części trzeciej chcemy przybliżyć ogólne zasady postępowania w zakresie postępowania mandatowego oraz wskazania w przypadku popełnienia jakich wykroczeń możliwe jest nałożenie mandatu.
Reforma postępowania w sprawach o wykroczenia wynikająca z konieczności dostawania tej dziedziny prawa do wymogów płynących z Konstytucji RP istotnie zmodyfikowała zasady postępowania mandatowego, w związku z tym w rozdziale pierwszym tej części przybliżymy obowiązujące od października 2001 r. ogólne przesłanki stosowania postępowania mandatowego, natomiast przedmiotem rozważań drugiego rozdziału będzie wskazanie organów uprawnionych do nakładania mandatów karnych.

Spis treści

CZĘŚĆ I
Ogólne wiadomości dotyczące prawa wykroczeń
Rozdział 1. Rys historyczny. Uwagi wstępne
Rozdział 2. Definicja wykroczenia i jej elementy
Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności wykroczeniowej w oparciu
o kodeks wykroczeń
A. Przedmiot i strona przedmiotowa wykroczenia
B. Okoliczności wyłączające powstanie odpowiedzialności
wykroczeniowej
a. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu
b. Okoliczności wyłączające winę
C. Zbieg kilku przepisów i wykroczeń oraz zbieg wykroczenia i przestępstwa
D. Formy popełnienia wykroczenia
Rozdział 4. System kar w prawie wykroczeń. Główne zasady
wymiaru i wykonywania kary grzywny
A. Podział i krótka charakterystyka sankcji karnych występujących
w prawie wykroczeń
a. Podział kar i ich krótka charakterystyka
b. Środki karne
B. Główne zasady wymiaru kary grzywny
C. Podstawowe zagadnienia związane z wykonywaniem kary
grzywny
Rozdział 5. Kara grzywny orzekana za wykroczenia w postępowaniu
karno-skarbowym – wzmianka
CZĘŚĆ II
Przegląd ustawodawstwa szczególnego określającego zakres
odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia przy prowadzeniu
działalności gospodarczej
Wstęp
Rozdział 1. Odpowiedzialność wykroczeniowa wynikająca z ustaw
o znaczeniu ustrojowym dla wolności i uczciwości obrotu
gospodarczego
A. Pojęcie i zakres wolności gospodarczej oraz jej normatywny
zakres
B. Wykroczenia w ustawach stojących na straży uczciwości obrotu
gospodarczego, w tym ochrony uczciwości konkurencji
Rozdział 2. Zagrożenia kara grzywny w związku z zatrudnianiem
pracowników
A. Uwagi wprowadzające
B. Regulacje zawarte w Kodeksie pracy i innych ustawach,
w stosunku do których kontrola przestrzegania leży
w kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy
C. Odpowiedzialność wykroczeniowa przewidziana przez ustawę
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
D. Wykroczenia z zakresu ubezpieczeń społecznych pozostające
w związku z zatrudnianiem pracowników
E. Inne podstawy prawne wymierzania kary grzywny w związku
z zatrudnianiem pracowników
Rozdział 3.
Odpowiedzialność wykroczeniowa w aspekcie karno –
skarbowym związana z prowadzeniem działalności gospodarczej
A. Główne zasady odpowiedzialności karnej skarbowej.
Wykroczenia skarbowe
B. Przegląd poszczególnych typów wykroczeń skarbowych
a. Wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym
i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji
b. Wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz
zasadom obrotu z zagranica towarami i usługami
c. Wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu
d. Inne typy wykroczeń skarbowych
Rozdział 4 Zagrożenia kara grzywny w związku technicznym
i produkcyjnym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej
oraz ochrona środowiska
A. Uwagi wstępne
B. Regulacje dotyczące kwestii technicznych i produkcyjnych
o charakterze powszechnie obowiązującym
C. Wykroczenia dotyczące kwestii technicznych i produkcyjnych
w poszczególnych sferach działalności gospodarczej
a. Wykroczenia przewidziane w ustawie „prawo budowlane“
oraz innych ustawach
b. Wykroczenia przewidziane w ustawie – Prawo geodezyjne
i kartograficzne
c. Wykroczenia przewidziane w ustawie – Prawo geologiczne
i górnicze
d. Wykroczenia zwiazane z produkcja i obrotem środkami
spożywczymi
e. Zagadnienia odpowiedzialności wykroczeniowej związanej
z ochrona środowiska
Rozdział 5. Odpowiedzialność wykroczeniowa powstająca w wyniku prowadzenia działalności przez prawo niedozwolonej, ewentualnie prowadzenie jej bez wymaganego zezwolenia bądź koncesji
A. Odpowiedzialność wykroczeniowa powstająca w skutek
prowadzenia działalności przez prawo zakazanej, czy tez bez
wymaganego zezwolenia albo koncesji
B. Odpowiedzialność wykroczeniowa z tytułu wykonywania
zawodu, czy też innej działalności profesjonalnej o charakterze
komercyjnym bez wymaganych uprawnień
Rozdział 6. Kara grzywny jako konsekwencja utrudniania kontroli
i nie wykonywania zaleceń pokontrolnych
A. Zagadnienia wstępne
B. Przegląd ustawodawstwa szczególnego
a. Regulacje zawarte w ustawie o Inspekcji Handlowej
b. Ustawa o Inspekcji Sanitarnej
c. Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli
d. Zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników
e. Prawo budowlane
f. Ustawa o dozorze technicznym
g. Ustawa o środkach farmaceutycznych
h. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
CZEŚĆ III
KARA GRZYWNY NAKŁADANA W POSTĘPOWANIU
MANDATOWYM
Wstęp
Rozdział 1. Ogólne zasady postępowania mandatowego
Rozdział 2. Organy uprawnione do nakładania mandatów
karnych
ANEKS
Wykaz przepisów zawierających możliwość nałożenia kary grzywny
za popełnienie wykroczenia
Wykaz najistotniejszych pozostałych aktów prawnych wskazanych
w treści studium
Indeks najważniejszych pojęć prawnych użytych w tekście
studium

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości - poradnik

Poradnik

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości - poradnik

Zobacz
Harmonizacja polskich przepisów i norm budowl. w drodze do UE

Poradnik

Harmonizacja polskich przepisów i norm budowl. w drodze do UE

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań