Kontrola w przedsiębiorstwie. Poradnik dla Przedsiębiorcy

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2001

Język: PL

ISBN: 83-88802-44-5

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Prezentowana w poradniku problematyka dotyczy zakresu i zasad kontrolowania działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Jest to bardzo rozległy i złożony obszar zagadnień tak jak obszerny i złożony jest zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z tym skoncentrujemy naszą uwagę na przedstawieniu poszczególnych organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli pod kątem zakreślonego przez prawo zakresu ich działalności, następnie przybliżymy uprawnienia kontrolerów, co w konsekwencji pozwoli właściwie rozpoznać prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych oraz przedstawimy skutki prawne wynikające z przeprowadzonej kontroli oraz środki prawne przysługujące podmiotowi kontrolowanemu, w tym m.in. możliwości wnoszenia odwołań.
Łatwo zauważyć, iż definicja kontroli sformułowana przez doktrynę prawa administracyjnego różni się od potocznego rozumienia kontroli. Nie wdając się w pogłębione rozważania prawne na ten temat, należy wyraźnie podkreślić, iż w poradniku termin "kontrola" będzie używany w znaczeniu zbliżonym do codziennego rozumienia tego słowa.

W opracowaniu przedstawiono stan prawny obowiązujący w dn. 19 października 2001 r.

Spis treści

CZĘŚĆ I
I.ZARYS PODSTAWOWYCH INSTYTUCJI PRAWNYCH
II. POSTANOWIENIE
III. ZAKRES POJĘCIA „WYKROCZENIE“
IV. ELEMENTY DEFINICJI PRZESTĘPSTWA – WZMIANKA
CZĘŚĆ II
REGULACJE UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW PODMIOTÓW
KONTROLOWANYCH I KONTROLUJĄCYCH
ROZDZIAŁ I
I. KONTROLA SKARBOWA
II. KONTROLA PODATKOWA
III. KONTROLA DEWIZOWA
IV. INSPEKCJA CELNA
V. KONTROLA CELNA
VI.KONTROLA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
ROZDZIAŁ II
I. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
II. SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY
III. ZWIĄZKI ZAWODOWE
IV. „POLICJA ZATRUDNIENIA“
V. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
ROZDZIAŁ III
I. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
II. INSPEKCJA HANDLOWA
III. GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
IV.KONTROLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH
V. INSPEKCJA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
ROZDZIAŁ IV
I. DOZÓR TECHNICZNY
II. NADZÓR BUDOWLANY
III.PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
IV. NADZÓR I KONTROLA W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA
WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
V. ORGANY NADZORUJĄCE WYKONANIE PRZEPISÓWUSTAWY PRAWO WODNE
VI.ORGANY NADZORUJĄCE WYKONYWANIE USTAWYPRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
VII. INSPEKCJA SANITARNA
VIII. INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
IX. INSPEKTOR DO SPRAW SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH
X. INSPEKCJA WETERYNARYJNA
XI. INSPEKCJA FARMACEUTYCZNA
CZĘŚĆ III
KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI ROZSTRZYGNIĘĆ ADMINISTRACYJNYCH
ROZDZIAŁ I
I. ODWOŁANIE I INNE FORMY KONTROLI ROZSTRZYGNIĘĆ ADMINISTRACYJNYCH
II. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA PRZED ORGANEM DRUGIEJ INSTANCJI
III.ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO –MOŻLIWE ROZSTRZYGNIĘCIA
IV. ROZPATRYWANIE ODWOŁAŃ OD ROZSTRZYGNIĘĆ ADMINISTRACYJNYCH BĘDĄCYCH SKUTKIEM KONTROLI
W POSTĘPOWANIACH ODRĘBNYCH – WZMIANKA
ROZDZIAŁ II
ROZDZIAŁ III
I. ORGANIZACJA SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO
ORAZ WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
II. POSTĘPOWANIE PRZED NSA
Aneks 1 – Wykaz organów uprawnionych do kontroli
Aneks 2 – Wykaz adresów jednostek organizacyjnych Naczelnego Sadu Administracyjnego
Aneks 3 – Wykaz cytowanych aktów prawnych
Aneks 4 – Kara grzywny jako konsekwencja utrudniania kontroli
i niewykonywania zaleceń pokontrolnych

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Poradnik

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Zobacz
Poligrafia. Analiza zgodności przepisów prawa pol. z normami UE

Poradnik

Poligrafia. Analiza zgodności przepisów prawa pol. z normami UE

Zobacz
Europejskie i krajowe zasady wprowadzania wyrobów AGD do obrotu handlowego

Poradnik

Europejskie i krajowe zasady wprowadzania wyrobów AGD do obrotu handlowego

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań