Warunki prowadzenia działalności gosppodarzczej przez MSP w Polsce i UE

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2001

Język: PL

ISBN: 83 88802-04-6

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Przystąpienie Polski do UE oznacza w przyszłości całkowite zniesienie barier i ograniczeń w wymianie towarowej i tym samym swobodny przepływ towarów, usług, siły roboczej i kapitału. Z powodów historycznych, położenia geograficznego i posiadanych zasobów, obecny rozwój gospodarczy państw europejskich jest mocno zróżnicowany.

Zróżnicowany jest również poziom życia społeczeństw tych krajów, stopień uprzemysłowienia, rozwiązania prawne, infrastruktura gospodarcza, a tak że rozwój i struktura sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). To bogactwo form i rozwiązań jest ważnym czynnikiem w konkurowaniu krajów UE na rynkach światowych i należy sądzić , że zarówno teraz, jak i w przyszłości stanowić będzie źródło gospodarczych sukcesów Europy. Przyjęcie do UE innych krajów, w tym Polski, przyniesie dalsze zróżnicowanie.
Z drugiej jednak strony ta sama różnorodność jest czynnikiem utrudniającym procesy integracji europejskiej, oznaczając dla Polski konieczność przyjęcia takiej polityki gospodarczej, która stwarza najkorzystniejsze z możliwych warunki adaptacji polskich przedsiębiorstw, także firm sektora MSP, do otoczenia i warunków funkcjonowania w ramach UE. Wybór kierunków takiej polityki gospodarczej wymaga porównania warunków funkcjonowania gospodarek krajów UE i Polski.

Integracja z Unią Europejską może przynieść Polsce znaczące korzyści, których wielkość uzależniona jest od konkurencyjności gospodarki, rozumianej zarówno jako zdolność do korzystania z dobrodziejstw płynących z intensywnych międzynarodowych powiązań gospodarczych, jak i jako właściwość pojedynczych towarów lub pojedynczych firm, oznaczająca przewagę produktów jednego przedsiębiorstwa nad produktami innego.

Analiza będzie punktem wyjścia dla określenia działań mających na celu eliminowanie barier rozwojowych i wskazania obszarów gospodarki, które wymagają szczególnej interwencji ze strony centralnych i regionalnych władz państwowych.

Spis treści

WSTĘP
Cele i zadania
Struktura raportu
1. MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W GOSPODARCE NARODOWEJ
1.1. Wprowadzenie
1.2. Liczba podmiotów gospodarczych i zatrudnienie w MSP
1.3. Dominujące formy prawne firm
1.4. Sektor MSP według sekcji EKD
1.5. Podsumowanie
Załącznik 1(1) Uwagi metodologiczne
1. Definicja MSP
2. Źródła informacji. Porównywalność danych źródłowych
3. Przegląd podstawowych form prawnych
Załącznik 2(1) Dane statystyczne (z wyłączeniem rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa)
2. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE
2.1. Wprowadzenie
2.2. Produkt Krajowy Brutto
2.3. Dług publiczny
2.4. Poziom oszczędności społeczeństwa
2.5. Stopa inflacji
2.6. Oprocentowanie kredytów, depozytów, obligacji Skarbu Państwa, stopy kredytu redyskontowego
2.7. Dotacje budżetowe
2.8. Podsumowanie
Załącznik 1(2) Dane statystyczne
3. PODATKI
3.1. Wprowadzenie
3.2. Wysokość obciążeń z tytułu podatków dochodowych
3.2.1. Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych
3.2.2. Wysokość podatku dochodowego od osób prawnych
3.3. Ulgi w podatku dochodowym
3.4. Stawki podatku od wartości dodanej
3.5. Podsumowanie
Załącznik 1(3) Dane statystyczne
4. KOSZTY
4.1. Wprowadzenie
4.2. Koszty przemysłowe
4.2.1. Koszty wynajmu powierzchni biurowej i przemysłowej
4.2.2. Koszty budowlane
4.2.3. Opłaty telekomunikacyjne
4.2.4. Koszty ubezpieczeń
4.2.5. Koszty nośników energii

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Harmonizacja polskich przepisów i norm budowl. w drodze do UE

Poradnik

Harmonizacja polskich przepisów i norm budowl. w drodze do UE

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań