Rozwój innowacyjności - Program Horyzont 2020

Rozwój innowacyjności - Program Horyzont 2020

O projekcie

Od stycznia 2015 r., ośrodki sieci Enterprise Europe Network realizują dwie usługi innowacyjne dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wykazujących duży potencjał do wzrostu i rozwoju. Usługi te obejmują indywidualne spotkania eksperta sieci Enterprise Europe Network, których celem jest wzmocnienie umiejętności zarządzania innowacją w przedsiębiorstwie. Usługa coachingowa jest skierowana do beneficjentów instrumentu MŚP, natomiast usługa audytu innowacyjności polega na przeprowadzeniu badania procesów zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie.Sprawny proces zarządzania innowacjami w firmie zarówno tymi produktowymi, procesowymi jak i organizacyjnymi, ma na celu podniesienie rentowności i konkurencyjności danej firmy. Świadczona przez ośrodki Enterprise Europe Network usługa jest zgodna z europejska normą (CEN TS 16555-1) definiującą proces zarządzania innowacją.

Obie usługi są realizowane przez 4 konsorcja w Polsce. Lista ośrodków w każdym województwie.

Audyt innowacyjności

Porównaj się z najlepszymi!

Sprzedajesz lub wprowadzasz na rynek innowacyjny produkt? Chciałbyś zobaczyć, jak inni zarządzają innowacjami w swoich firmach i uczyć się na ich doświadczeniach? Dodatkowo nie chciałbyś za to płacić?

Nie składaj nigdzie wniosku, nie pisz projektu, nie czekaj na wyniki – przyjdź do nas! Centrum Rozwoju MŚP lub jeden z naszych partnerów w ramach Enterprise Europe Network nieodpłatnie przeprowadzi audyt innowacyjności w Twojej firmie – jeszcze tego samego dnia otrzymasz raport z porównaniem procesów Twojej firmy z procesami zachodzącymi w firmach będących liderami innowacji.

Korzystamy z metody IMP3rove oraz Innovation Health Check i po przeprowadzeniu audytu, bez ujawniania informacji o Twojej firmie innym użytkownikom, dokonujemy benchmarkingowej analizy jej sytuacji poprzez porównanie osiągniętych wyników ze średnimi oraz najlepszymi wynikami uzyskanymi przez wybrane przez Ciebie grupy odniesienia (np. firmy o podobnej wielkości, z tego samego kraju, czy z tej samej branży).

Rezultatem badania jest raport, w oparciu o który tworzymy rekomendacje, mające na celu  optymalizację procesów zarządzania innowacjami w firmie, tak aby zapewnić jej maksymalną konkurencyjność i trwały wzrost.

Więcej informacji o audytach innowacyjności

ROZWÓJ INNOWACYJNOŚCI - PROGRAM HORYZONT 2020

Skorzystaj z pomocy we wdrażaniu innowacji - od pomysłu do wprowadzenia na rynek

SME Instrument i usługi wspomagające

Instrument dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ang. SME Instrument) jest narzędziem finansowania innowacji na poziomie Europejskim w latach 2014-2020. Funkcjonuje on w ramach programu Horyzont 2020. Zasady regulujące uczestnictwo oraz rozliczanie projektu regulują zapisy programu pracy (Work Programme) w ramach programu Horyzont 2020.


Ze względu na ukierunkowanie rynkowe, uwzględniając prawa własności intelektualnej do nowopowstających technologii/produktów, umożliwiono w tym przypadku aplikowanie pojedynczym firmom. Może to być istotną zachętą dla tych firm, które w trosce o swoje know-how nie chciały dotychczas uczestniczyć w projektach na poziomie Europejskim ze względu na konieczność współpracy w ramach konsorcjów. W przypadku Instrumentu wnioski składać mogą zarówno pojedyncze firmy jak i konsorcja (jeśli pracują nad tą samą technologią i mają uregulowane pomiędzy sobą prawa własności do danego rozwiązania, dotyczy to przede wszystkim fazy 2 Instrumentu MŚP).

Poziomy gotowości technologicznej

Jedynie przedsięwzięcia będące na poziomie gotowości technologicznej 6 (Technology Readiness Level) mogą ubiegać się o finansowanie w ramach Instrumentu MŚP. Poziomy gotowości technologicznej są powszechnie przyjętym, na całym świecie, kryterium oceny zaawansowania rozwoju kluczowych technologii. W Polsce poziomy gotowości technologicznej opisuje Dziennik Ustaw Nr 18 Poz. 91. z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Wiążąca zaś dla Instrumentu dla MŚP jest definicja Komisji Europejskiej. Znaleźć ją można w dokumencie „HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020”.

 

EIC Accelerator (od strategii wejścia na rynek do gotowości rynkowej)

Europejska Rada ds. Innowacji (European Innovation Council – EIC) to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma wspierać najbardziej obiecujących europejskich przedsiębiorców reprezentujących sektor MŚP.

Program zapewnia bezpośrednie wsparcie dla innowatorów poprzez dwa główne instrumenty finansowania: Pathfinder –  dla wczesnych etapów prac B+R  i Accelerator – dla etapu rozwoju oraz wprowadzania na rynek. Działalność ta ma być uzupełnieniem prac Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Budżet EIC Accelerator na lata 2019-2020 jest szacowany na 1,3 mld euro.

Program zastąpił fazę II Instrumentu MŚP

DLA KOGO?

Jest to  pilotażowy program akceleracyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich  branż, w tym start-upów działających for-profit, pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z  programem Horyzont 2020.

Jest to instrument skierowany  do pojedynczych  podmiotów z sektora MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, mają przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę)  znajdujące się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie  i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny.

Komisja Europejska preferuje projekty charakteryzujące się wysokim poziomem ryzyka oraz wysokim potencjałem rozwojowym.

O wsparcie firma musi  aplikować samodzielnie. Nie ma możliwości złożenia wniosku jako konsorcjum. Nie ma obszarów tematycznych. Przedsiębiorca sam określa temat w ramach którego składa wniosek.

Warunkiem podstawowym, który trzeba spełnić przy składaniu wniosku:

 • posiadanie prototypu,
 • osiągnięcie co najmniej 6 poziomu gotowości technologicznej (Technology Readiness Level) - Demonstracja produktu. Oznacza to, że dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

CO OFERUJE?

W ramach instrumentu są dostępne dwie ścieżki  finansowania:

 1. W formie samego grantu – kwota dofinansowania od 0,5 mln euro do 2,5 mln euro – 70% kosztów kwalifikowalnych.

  lub

 2. W formie grantu i kapitału mieszanego tzw. blended finance (grant plus finansowanie kapitałowe) –  do 17,5 mln euro w przypadku finansowana mieszanego (2,5 mln euro grant + 15 mln finansowania kapitałowego).

Grant można uzyskać tylko na projekty na poziomie 6-8 TRL. Natomiast projekty bardziej zaawansowane (powyżej TRL 8) będą mogły otrzymać wyłącznie finansowanie mieszane.

Wsparcie grantowe obejmuje głównie finansowanie prac nad ostatecznym dopracowaniem produktu lub usługi oraz przygotowanie do komercjalizacji i skalowania.

Czas trwania projektu: od 12 do 24 miesięcy.

We wniosku należy podać m.in. oczekiwane rezultaty związane z realizacją projektu, a także oszacować jego wpływ na przyszłą kondycję firmy, np. na wysokość jej obrotów, zatrudnienie, sprzedaż, stopę zwrotu z inwestycji czy rentowność.

Decyzja o udzieleniu wsparcia podejmowana jest po ocenie projektu, którą przeprowadza międzynarodowy zespół ekspertów z zakresu technologii, biznesu oraz finansów. Ocena wniosku zazwyczaj trwa około 2 miesięcy.

Beneficjentom EIC Accelerator przysługują również  bezpłatne usługi dodatkowe w ramach Business Acceleration Services (BAS), takie jak coaching, mentoring, dostęp do kontaktu z potencjalnymi inwestorami oraz partnerami biznesowymi. W przypadku coachingu, beneficjent może skorzystać do 12 dni pracy z coachem.

Ostatni termin konkursu w 2020 roku: 7 października 2020 r.

W ramach Programu Horyzont 2020 wniosek możemy złożyć wyłącznie drogą online, poprzez portal Funding & Tenders.

Generator wniosku wraz z informacjami dotyczącymi konkursu.

Baza informacji i dokumentów:

 1. Więcej o EIC Acceleratorze – strona EASME.
 2. Informacje dotyczące programu.
 3. Wskazówki dla wnioskujących.
 4. EIC Accellerator.
 5. EIC work programme.
 6. EIC FAQ.
 7. Przewodnik dla składających wnioski.
 8. Aktualności.

Sprawdź czy ten program jest dla Ciebie – uruchom EIC WIZARD

Sprawdź czy spełniasz kryteria europejskiego MŚP

 

SME Instrument Faza III (przygotowanie do wprowadzenia na rynek)

Business acceleration support and coaching services

Wsparcie beneficjentów programu Instrument dla MŚP nie kończy się przyznaniu dofinansowania. W ramach fazy 3 dostępnych jest kilka usług typu akceleracyjnego, których celem jest wsparcie procesu komercjalizacji. Celem całego programu Instrumentu dla MŚP jest nie tylko oferowanie wsparcie kapitałowego w postaci grantu, ale także równolegle dostępne są instrumenty, których celem jest wsparcie beneficjentów w procesie realizacji projektu.  

Instrumenty te obejmują:

 • Usługę coachingową;
 • Wsparcie biznesowe i usługi akceleracyjne;
 • Dostęp do imprez targowych odbywających się poza Europą.

Więcej o III fazie SME Instrument

 

 

 

Enterprise Europe Network

Flaga Unii Europejskiej Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii

Strona współfinansowana przez Komisję Europejską i Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ze środków budżetu państwa. Projekt Enterprise Europe Network – Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014–2020) na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 649259 – EEN-CP oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021".