Regulamin ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych.

Dbamy o ochronę danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, w tym stosowanie należytej ochrony podczas projektowania nowych działań.

Niniejszy regulamin służy poinformowaniu zainteresowanych stron o celach, zakresie i kategoriach przetwarzania danych osobowych, czasie przetwarzania oraz o przysługujących prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i Inspektor ochrony danych

Administratorem danych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83.

Jako Administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych i za sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Inspektorem ochrony danych jest Pan Miłosław Madziar. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Państwo zasięgnąć u Inspektora ochrony danych pod adresem iod@parp.gov.pl lub listownie na adres siedziby PARP.

Bezpieczeństwo danych

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych, przeprowadziliśmy analizę ryzyka dla stosowanych przez nas zabezpieczeń.
Stosujemy wysokiej klasy zabezpieczenia prewencyjne oraz mechanizmy monitorujące sposoby przetwarzania, przepływy oraz dostęp do posiadanych informacji. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z prawem i najlepszymi praktykami w tej dziedzinie. Ponadto, informujemy, że zgromadzone przez nas dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeżeli dojdzie do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie na naszej stronie www.

Kategorie zbieranych danych osobowych

W związku z realizowanymi przez PARP zadaniami informujemy, że przetwarzamy dane osobowe zbierane z następujących obszarów:

Dane powierzone w celu realizacji działań konkursowych i pozakonkursowych w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój, których administratorem jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
PARP, jako podmiot przetwarzający dane osobowe pozyskane w drodze realizacji porozumień lub umów, przetwarza je wyłącznie przez okres obowiązywania porozumień lub umów oraz na zasadach ściśle w nich opisanych.

Dane osób korzystających z usług PARP lub uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez PARP (realizacja działań adresowanych do start-upów, finansowanie zwrotne ze środków krajowych, Projekt CrossEUWBA, Projekt IMPACT GROWTH, Projekt Erasmus dla młodych przedsiębiorców, Erasmus – opracowanie i przetestowanie narzędzi zachęcających przedsiębiorców MŚP do zaangażowania się w organizację staży dla uczniów, Projekt Early Warning Poland, Akademia PARP, działania realizowane przez ośrodek Enterprise Europe Network, działania Punktu Informacyjnego dotyczące międzynarodowych zamówień publicznych, Projekt Innovoucher, Projekt KAM2CentralPoland-2)
Dane są przetwarzane przez okres obowiązywania porozumień lub umów oraz na zasadach ściśle w nich opisanych. Dane te przetwarzamy w celu wykonywania na Państwa rzecz wsparcia w ramach realizowania ustawowych zadań PARP stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych.

Dane Użytkowników Bazy Usług Rozwojowych
Dane przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem.

Dane osób biorących udział w ewaluacjach i badaniach organizowanych przez PARP
Dane przetwarzamy w celu realizacji projektów badawczych w oparciu o zgodę respondenta, a także w celu wywiązania się z obowiązków prawnych określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dane są przetwarzane do momentu wycofania zgody oraz przez okres realizacji sprawozdawczości z badań i ewaluacji (w oparciu o oznaczoną kategorię archiwalną z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości).

Dane osób, które zapisały się do usługi newsletter
Dane przetwarzamy w celu wysłania newslettera PARP w oparciu o zgodę. Dane zostaną usunięte w momencie rezygnacji z otrzymywania newslettera.

Dane osób kierujących zapytania do Informatorium PARP
Dane przetwarzane są w celu obsługi zapytań kierowanych do Informatorium PARP w ramach realizowania ustawowych zadań PARP, które stanowią podstawę prawną przetwarzania danych. Dane są przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do obsługi zapytania, przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Dane obywateli Ukrainy/Białorusi przyjeżdżających do Polski w ramach projektu Pomocy Rozwojowej MSZ
Dane przetwarzamy w celu realizacji umowy zawartej z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w ramach realizowania ustawowych zadań PARP, które stanowią podstawę prawną przetwarzania danych. Dane przechowywane są przez okres 5 lat od momentu zakończenia projektu.

Dane wnioskodawców i beneficjentów programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013: Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej, Kapitał Ludzki
Dane są przechowywane zgodnie z postanowieniami umów o dofinansowanie.Dane przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Przepisy te stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem.

Dane ekspertów
Dane przetwarzamy w celu realizacji umów zawartych z ekspertami. Dane te są przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dane nadawców i odbiorców korespondencji
Dane przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane te są przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dane osób telefonujących do PARP
Dane osób telefonujących do PARP przetwarzamy przez okres 3 lat w celu dokumentowania ustaleń telefonicznych.

Dane osób zgłaszających wnioski lub skargi w związku z działalnością PARP oraz zgłoszenia do Rzecznika Funduszy Europejskich PARP
Dane przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, w szczególności ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 r.

Dane oferentów i ich pracowników
Dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego lub ofertowego oraz zawarcia i wykonania umowy. Czas przechowywania danych jest uzależniony od zasad wynikających ze źródeł finansowania umowy.

Dane właścicieli lub pełnomocników podmiotów wykonujących usługi na zlecenie PARP (kontrahentów)
Dane przetwarzamy w celu realizacji i rozliczenia umowy oraz wywiązania się z obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Czas przechowywania danych jest uzależniony od zasad odnoszących się do źródeł finansowania umowy.

Dane użytkowników Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI), osób wskazanych w zgłoszeniach pomocy technicznej
Dane przetwarzamy w celu realizacji zadań ustawowych PARP w zakresie utrzymania i rozwoju Systemu LSI. Dane są przechowywane przez okres wymagany Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie nie krócej niż 10 lat od dnia otrzymania wsparcia w ramach programu operacyjnego.

Dane osób fizycznych będących stronami, uczestnikami postępowań cywilnych, karnych, sądowoadministracyjnych i postępowań egzekucyjnych
Dane przetwarzamy w celu dopełnienia obowiązków ustawowych oraz przez okresy wskazane w przepisach prawa, w szczególności: ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 r., ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dane właścicieli lub pełnomocników podmiotów, którzy nie wywiązywali się ze zobowiązań wobec PARP
Dane przetwarzamy w celu dopełnienia obowiązków ustawowych oraz przez okresy wskazane w przepisach prawa , w szczególności: ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dane osób wykonujących czynności kontrolne i osób występujących w dokumentacji związanej z prowadzonymi kontrolami
Dane są przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 r. Dane te są przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dane osób zgłaszających zagrożenia korupcyjne i nieetyczne
Dane te są przetwarzane w celu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i działaniom nieetycznym. Przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji zadań w tym obszarze.

Informacje o naszych pracownikach i kandydatach do pracy
Dane dotyczące kandydatów do pracy przetwarzamy na podstawie zgód kandydatów przez okres prowadzenia rekrutacji.
Dane przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązku ustawowego oraz przez okres wynikający z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Dane stażystów i praktykantów
Dane przetwarzamy w celu realizacji umowy o staż/praktykę przez okres zgodny z kategorią archiwalną wynikającą z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W zasobach PARP znajdują się również inne dane osobowe, w stosunku do których PARP nie jest Administratorem Danych, a jedynie realizuje zadania związane z wykonaniem zawartych umów, jako podmiot przetwarzający. Tego typu dane osobowe przetwarzane wyłącznie przez czas obowiązywania umów oraz na zasadach w nich opisanych.
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji przez PARP zadań, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne.

Prawa osób w zakresie danych osobowych
Na każdym etapie przetwarzania danych przez PARP, mają Państwo prawo do:
dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez PARP danych oraz uzyskania ich kopii,
modyfikacji i poprawienia swoich danych, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania,
całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne,
niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu,
wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody),
przeniesienia danych do innego Administratora danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi Państwa zapytań oraz zachowania należytej staranności tego procesu, przygotowaliśmy formularz, za pomocą którego możecie Państwo wystąpić z wnioskiem o realizację swoich praw. Wniosek można pobrać bezpośrednio z niniejszej strony (łącze do dokumentu znajduje się poniżej).
Uzupełnione wnioski możecie Państwo składać osobiście lub za pomocą poczty na podany przez nas adres siedziby, lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@parp.gov.pl przesyłając podpisany elektronicznie wniosek lub skan ręcznie podpisanego dokumentu. Dane nie będą przetwarzane w żadnych innych celach poza realizacją składanego wniosku, a w przypadku braku danych w zbiorach, nie zostaną utrwalone.

Każdy złożony wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania danych.
Wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu. W takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie poinformujemy o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku jeżeli zajdą takie okoliczności.
Informujemy, że pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat, niemniej w sytuacji, kiedy wnioski byłyby nieuzasadnione lub ich liczba nadmierna, zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji. O jej wysokości lub jakichkolwiek innych przyczynach, przez które nie będziemy w stanie zrealizować wniosku, poinformujemy niezwłocznie.
Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji w której nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować jako osoby upoważnionej do odbioru danych, zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym również poinformujemy.

Dodatkowe informacje
Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Opisane zasady obowiązują od 25 maja 2018 r. do odwołania i realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian ich treści.

 

Wniosek o realizację praw